Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy SoftSkills, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.softskills.edu.pl, prowadzony jest przez Irenę Powroźnik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SoftSkills Irena Powroźnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDGi, NIP 6881267633, REGON
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep prowadzi działalność w zakresie sprzedaży przez Internet biletów wstępu na szkolenia, konsultacje stacjonarne lub online prowadzone przez SoftSkills, a także ebooków, kart pracy, planerów do druku czy dostępów do nagrań webinaru, a także innych produktów związanych z działalnością SoftSkills.
§ 2
Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SoftSkills Irena Powroźnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6881267633, REGON
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.softskills.edu.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma i usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: Strażacka 18e/59, 35-312 Rzeszów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@softskills.edu.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 665438537
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 08 1050 1562 1000 0097 0195 4860 (ING Bank Śląski)
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Dostęp do Internetu
 2. Najnowsze wersje przeglądarek, takich jak Chrome, Edge, Firefox, Safari i ich mobilne odpowiedniki z włączoną obsługą JavaScript,
 3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz – jeśli jest taka konieczność – to koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy kliknąć ikonę ludzika w prawym górnym rogu („Logowanie/Rejestracja), a następnie podać adres mailowy w kolumnie „Zarejestruj się” i potwierdzić tę operację poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Na podany adres mailowy zostanie wysłane automatycznie generowane hasło, które zaleca się zmienić po zalogowaniu w zakładce „Szczegóły konta”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Ponadto istnieje możliwość utworzenia konta przy składaniu zamówienia poprzez podanie hasła pod informacją „Stwórz konto i zaoszczędź czas na następne zamówienie”. Sprzedawca potwierdzi założenie konta poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Po zalogowaniu się na konto istnieje możliwość dodania danych adresowych poprzez kliknięcie ikony „dodaj pierwszy adres”.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie e-maila i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia jako gość;
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia jako gość – wypełnić Formularz zamówienia poprzez
   1. po zaznaczeniu okienka „kupuję jako firma” wpisanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i po kliknięciu przycisku „dalej” podanie danych odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko, firma, NIP oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia), kliknąć przycisk “dalej”, a następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i po akceptacji treści regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
   2. wpisanie imienia i nazwiska konsumenta oraz adresu e-mail i po kliknięciu przycisku „dalej” podanie danych odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko, oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia), kliknąć przycisk “dalej”, a następnie wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i po akceptacji treści regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności i po wyrażeniu zgody na to, że po zawarciu umowy Przedsiębiorca rozpocznie spełnienie świadczenia i po wykonaniu w całości usługi utracę prawo do odstąpienia od umowy kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zamawiający otrzyma na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia.
§ 8
Metody płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przelewem

Płatność przelewem online, poprzez PayU lub poprzez TPay.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie natychmiastowym, nie później niż następnego dnia roboczego na adres lub e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski w przypadku tradycyjnej wysyłki, a także poza terenem Polski w przypadku wysyłki na adres e-mail.
 7. Dostawa Produktu do Klienta na adres e-mail jest nieodpłatna.
§ 10
Faktura
 1. Na żądanie Kupującego zostanie mu wystawiona faktura VAT.
 2. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, obowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury, najpóźniej w momencie składania zamówienia.
 3. Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej, do 7 dni od chwili uznania rachunku bankowego sprzedawcy, chyba że przepisy szczególne nakazują inny termin. Faktura w formie elektronicznej będzie wysyłana jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej, to chęć jej otrzymania powinien zgłosić na adres: kontakt@softskills.edu.pl
§ 11
Odwołanie szkolenia
 1. W przypadku odwołania szkolenia, Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupione bilety na konto, z którego została dokonana zapłata, w terminie do 30 dni.
 2. W przypadku zmiany czasu albo miejsca realizacji szkolenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego e-mailem oraz umieszczając stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.
 3. W przypadku okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionych biletów. W takiej sytuacji Zamawiający zobowiązany jest do wysłania na adres kontakt@softskills.edu.pl informacji o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy za zakupione bilety, w terminie określonym w wiadomości otrzymanej od Sprzedawcy. W powyższym przypadku Sprzedawca dokona zwrotu należności za zakupione przez Zamawiającego Bilety, w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego.
 4. Brak informacji ze strony Zamawiającego o rezygnacji z zakupionych Biletów w sytuacjach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub otrzymanie takiej informacji przez Sprzedawcę po upływie wskazanego w wiadomości e-mail terminu, będzie potraktowane przez Sprzedawcę jako akceptacja przez Zamawiającego zmiany czasu lub miejsca realizacji szkolenia.
 5. Zakupione przez Zamawiającego Bilety nie podlegają wymianie na inne szkolenie organizowane przez SoftSkills.
§ 12
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem §12 pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi w stosunku do umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności, w pozostałych przypadkach od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 14. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 15. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 13
Reklamacja
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, w szczególności problemów z pobraniem zamówionego e-booka lub innych materiałów lub z ich otwarciem Klient ma prawo do reklamacji.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 Regulaminu adresy Sprzedawcy.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 14
Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających własne treści marketingowe (informacje handlowe), w tym o nowościach w sklepie jak i o przyznanych rabatach. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub bezpośrednio na stronie Sklepu poprzez podanie swojego e-maila i kliknięcie w ikonę „zapisz się na newsletter”
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować samodzielnie w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w ikonę „wypisz się” znajdującą się w stopce każdego e-maila opisanego w ustępie 1 lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 15
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 16
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, organizacji szkoleń i konsultacji, wystawiania faktur, wystawiania zaświadczeń o odbytym szkoleniu, regulowania płatności, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umowy.
 5. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.
 6. Klient posiada prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych,
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: https://sklep.softskills.edu.pl. Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie

następującej usługi(*)

–Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–Adres konsumenta(-ów)

–Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–Data

(*) Niepotrzebne skreślić.